diggdiggdigg

Вижте документите от Общото Събрание в .PDF формат:

PDF-icon

1.Покана за общо събрание

PDF-icon

2. Консолидиран доклад за дейността на “Енергоремонт Холдинг” АД

PDF-icon

3. Годишен доклад за дейността на “Енергоремонт Холдинг” АД

PDF-icon

4. Доклад на Независимия одитор

PDF-icon

5. Доклад на Независимия одитор

PDF-icon

6. Отчет за финансовото състояние на “Енергоремонт Холдинг” АД

PDF-icon

7. Консолидиран отчет за финансовото състояние на “Енергоремонт Холдинг” АД

PDF-icon

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

PDF-icon

9. Доклад за дейността на одитния комитет

PDF-icon

10. Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

PDF-icon

11. Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание

PDF-icon

12. Протокол N34 от заседание на Управителния съвет

PDF-icon

13. Писмени материали за редовното общо събрание

PDF-icon

14. Материали за ОС на акционерите

PDF-icon

15. Протокол ОС

PDF-icon

16. Пълномощни ОС

PDF-icon

17. Списъци акционери ОС